Ga naar de inhoud

Disclamer


1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
- de eigenaar: de eigenaar van de website;
- gebruik(en): alle denkbare handelingen;
- jij: de gebruiker (bezoeker) van de website;
- de content: alle in de website aanwezige inhoud.

2. Het onderstaande is van toepassing op de website die je nu bekijkt. Door deze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde en is dan ook niet aansprakelijk voor gevolgen, direct of indirect, van welke aard dan ook, van acties die worden ondernomen op basis van deze site.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan mij te worden verzocht.

Nadere informatie
Indien je nog vragen of twijfels hebt kun je contact met mij opnemen via vivole@home.nl.

Wij behouden ons alle rechten voor.


© 2017 Vivolé

Terug naar de inhoud